Hình ảnh pháo hoa -21chemical

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Thành tựu -21chemical

Các dây chuyền sản xuất đồng bộ, sản phẩm sản xuất có chất lượng tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

Năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong khu vực;

Môi trường khí, bụi, nước thải đều được xử lý bằng các công nghệ phù hợp đảm bảo môi trường sản xuất, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh môi trường

Thành tựu -21chemical

Các dây chuyền sản xuất đồng bộ, sản phẩm sản xuất có chất lượng tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

Năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong khu vực;

Môi trường khí, bụi, nước thải đều được xử lý bằng các công nghệ phù hợp đảm bảo môi trường sản xuất, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh môi trường

Thành tựu -21chemical

Các dây chuyền sản xuất đồng bộ, sản phẩm sản xuất có chất lượng tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

Năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong khu vực;

Môi trường khí, bụi, nước thải đều được xử lý bằng các công nghệ phù hợp đảm bảo môi trường sản xuất, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh môi trường