Công ty trách nhiệm hữu một thành viên hóa chất 21-Bộ quốc phòng

Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã phú thọ - tỉnh phú thọ.
Website: 21chemical.vn
Hotline: 0210.3865055 - 0210.3865193
Email: congtyhoachat21@z121.vn

Công ty trách nhiệm hữu một thành viên hóa chất 21-Bộ quốc phòng

Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã phú thọ - tỉnh phú thọ.
Website: 21chemical.vn
Hotline: 0210.3865055 - 0210.3865193
Email: congtyhoachat21@z121.vn