Thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời được sản xuất trực tiếp trên thiết bị di động và bơm xuống lỗ khoan

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời được sản xuất trực tiếp trên thiết bị di động và bơm xuống lỗ khoan

THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DẠNG THỎI VÀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG RỜI

Hai sản phẩm là một loạt các sản phẩm năng lượng cao cung cấp hiệu suất vượt trội trong điều kiện môi trường ẩm ướt hoặc khô. CE và BE có nhiều mật độ tùy thuộc vào sự pha trộn sản phẩm. Thuốc nổ nhũ tương dạng thỏi và thuốc nổ nhũ tương rời được thiết kế đặc biệt cho việc nổ mìn trong khai thác quặng và xây dựng trong cả điều kiện khô và ướt. Các sản phẩm này không được thiết kế để sử dụng trong các hầm mỏ than có khí và bụi nổ.

Thuốc nổ nhũ tượng dạng rời -21chemical

Hình ảnh thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Thuốc nổ nhũ tương dạng thỏi – Cartridge emulsion explosives (CE):

Loại thuốc nổ CE21-TX1 CE21-5 CE21-9 CE21-PLUS CE21-

TS60

CE21-

TS5

CE21-

TS9

CE21-

PLUS TSR

Mật độ , g/cm3 1,20 1,20 1,20 1,28 1,20 1,20 1,20 1,27
Tốc độ nổ , m/s ≥ 4.900 ≥ 4.900 ≥ 4.900 ≥ 4.900 ≥ 4.900 ≥ 4.900 ≥ 4.900 ≥ 4.900
Khoảng cách truyền nổ, cm 4 4 4 4 4 4 4 4
Khả năng sinh công

, Kcal/kg

788 836 907 1.146 716 860 1.003 1.122
Khả năng chịu nước

Tốt

good

Tốt

good

Tốt

good

Tốt

good

Tốt

good

Tốt

good

Tốt

good

Tốt

good

Kích nổ bằng kíp nổ

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Số 8

#8 strength

Đường kính thỏi, mm 32 … 180 mm

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời:

Loại thuốc nổ BE21 – 85 BE21 – 100
Mật độ, g/cm3 1,22 1,22
Tốc độ nổ, m/s 5100 5100

Thông số kỹ thuật của thuốc nổ nhũ tương dạng rời:

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tên thương mại của sản phẩm

(BE21-85;BE21-100)

Phương pháp thử
1 Khối lượng riêng g/cm3 1,08÷1,29
2 Tốc độ nổ trong lỗ khoan m/s ≥ 4.900
3 Phương tiện kích nổ (độ nhạy với mồi nổ) Nổ hết

Xem thêm các sản phẩm về thuốc nổ tại đây

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193